Uwaga! Likwidacja spółki!

Województwo Wielkopolskie jest jednym z 16 okręgów administracyjnych w Polsce, położonym w jej środkowo-zachodniej części. Zajmuje obszar 29 827 km2 i pod względem powierzchni zajmuje drugie miejsce w kraju. Obszar województwa wielkopolskiego obejmuje 35 powiatów, w tym 31 powiatów ziemskich oraz 4 miasta na prawach powiatu a także 226 gmin.
W województwie wielkopolskim znajduje się 109 miast, z których największe to: Poznań, Gniezno, Kalisz, Leszno, Konin, Piła i Ostrów Wielkopolski. Stolicą województwa jest Poznań z 570 tysiącami mieszkańców.

Potencjał gospodarczy

Wielkopolska należy do najprężniej rozwijających się regionów w Polsce. Osiągając wyższe niż krajowe wskaźniki ekonomiczne, województwo zaliczane jest do najsilniejszych gospodarczo regionów Polski. Gospodarka regionu jest dobrze rozwinięta, otwarta na rynki międzynarodowej zdywersyfikowana. Cechuje ją silnie rozwinięty i zróżnicowany gałęziowo przemysł, efektywne i wysokiej jakości rolnictwo, dynamicznie rozwijający się sektor usług finansowych oraz znaczący potencjał specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych.

Przemysł

W gospodarce województwa wielkopolskiego ważną rolę odgrywa sektor przemysłu. Działalność gospodarczą prowadzi blisko ¼ wielkopolskich podmiotów, będących źródłem utrzymania ponad 34% ogółu pracujących. Struktura przemysłu w Wielkopolsce jest zróżnicowana. Wysoka kultura rolna sprzyja przetwórstwu rolno-spożywczemu. W kraju region wyróżnia się szczególnie w produkcji: koncentratów spożywczych, mączki ziemniaczanej, wyrobów spirytusowych, konserw warzywnych, czekolady, a także serów, mleka, masła, słodyczy, mięsa i wędlin. Silną pozycję w przemyśle regionu zajmuje także produkcja pojazdów mechanicznych, maszyn i aparatury elektrycznej. Bardzo ważną rolę, szczególnie w Wielkopolsce wschodniej, odgrywa też przemysł wydobywczy, hutnictwo oraz produkcja energii.

Infrastruktura elektroenergetyczna i ciepłownicza

Na terenie województwa wielkopolskiego głównymi źródłami energii elektrycznej są trzy elektrownie wchodzące w skład Zespołu Elektrowni Pątnów (I i II) – Adamów – Konin (PAK). Elektrownie produkują energię elektryczną w oparciu o węgiel brunatny wydobywany w znajdujących się w pobliżu kopalniach odkrywkowych.

Energia elektryczna jest wytwarzana na obszarze Wielkopolski również w elektrociepłowniach, w kogeneracji z produkcją ciepła. Największe elektrociepłownie w regionie to: EC Karolin zlokalizowana w Poznaniu (Veolia Energia Poznań ZEC SA) oraz EC Kalisz – Piwonice.

Na obszarze Wielkopolski energia elektryczna i cieplna jest również – choć w ilościach niewiele znaczących w ogólnym bilansie energii – wytwarzana z odnawialnych źródeł energii (OZE). Podstawowym takim źródłem w regionie jest biomasa, spalana w specjalnych kotłach wytwarzających przede wszystkim energię cieplną na zaspokojenie własnych potrzeb, takich obiektów, jak szkoły, świetlice wiejskie, ośrodki zdrowia itp.

Na terenie województwa pracuje obecnie 35 małych elektrowni wodnych, zlokalizowanych głównie na Noteci, Gwdzie i Głomii (powiaty: pilski i złotowski) i na Prośnie w okolicach Kalisza.

Energię wiatru wykorzystują siłownie wiatrowe zlokalizowane w miejscach zapewniających ich podłączenie do sieci elektroenergetycznej (m. in. w gminie Margonin – największej w Wielkopolsce farmie wiatrowej o mocy 120 MW). Łącznie w Wielkopolsce zlokalizowanych jest 175 instalacji siłowni wiatrowych o łącznej mocy ok. 550 MW moc (stan na grudzień 2015r.), co stanowiło ok. 12% mocy siłowni wiatrowych zainstalowanych w Polsce.

więcej informacji