Aktualizacja: 10-09-2013 09:59

Zgodnie z umową, Celem Spółki jest realizowanie zadań w zakresie podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poszanowania energii jak również w zakresie promocji racjonalnego, sprzyjającego ochronie środowiska wykorzystania energii, pomocy samorządom, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz konsumentom w tym zakresie. Spółka będzie prowadziła działania mające na celu popularyzację proekologicznych metod produkcji energetycznej, zwłaszcza w oparciu o źródła odnawialne oraz podejmowała prace zmierzające do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką na terenie Województwa Wielkopolskiego – w szczególności działania obejmujące:

 • propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania energii;
 • wspomaganie przedsięwzięć energooszczędnych poprzez pozyskiwanie krajowych i zagranicznych źródeł finansowania;
 • współpracę z regionalnymi i krajowymi podmiotami działającymi w obszarze działalności Spółki, w tym: instytutami badawczo-rozwojowymi i funduszami, w zakresie tworzenia projektów finansowania przedsięwzięć umożliwiających wdrażanie i upowszechnianie nowoczesnych rozwiązań zmierzających do racjonalizacji użytkowania energii i wykorzystania źródeł energii odnawialnej, zarządzania funduszami celowymi zasilanymi ze środków budżetowych oraz innych źródeł, inicjowania i wdrażania prac badawczo-rozwojowych;
 • doradztwo energetyczne dla mieszkańców regionu, samorządów terytorialnych
  i przedsiębiorstw;
 • przygotowywanie i opiniowanie planów energetycznych i lokalnych polityk energetycznych, w tym regionalnego programu energetycznego;
 • monitorowanie rozwoju regionalnego rynku energetycznego;
 • promocję odnawialnych źródeł energii i budownictwa energooszczędnego;
 • transfer wiedzy w zakresie audytów energetycznych, w szczególności obiektów publicznych;
 • działalność szkoleniową w zakresie poszanowania energii, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i ochrony środowiska;
 • organizację konferencji, warsztatów, seminariów i kampanii promocyjnych;
 • promocję i transfer technologii energetycznych;
 • przygotowywanie wniosków o finansowanie programów energetycznych
  i ochrony środowiska;
 • organizowanie projektów i programów demonstracyjnych;
 • sporządzanie raportów dotyczących zasad racjonalnej gospodarki energetycznej w regionie;
 • analizę stanu i przyczyn nadmiernej energochłonności oraz jej skutków z punktu widzenia środowiska i gospodarki;
 • działalność wydawniczą;
 • współpracę z europejskimi agencjami energetycznymi;
 • współpracę z jednostkami naukowymi, oświatowymi oraz szkołami wyższymi
  w projektach badawczych, promocyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych;
 • pomoc przedsiębiorcom i firmom rynku energii – szczególnie odnawialnej – w zakresie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania inwestycji i innowacyjnych rozwiązań dla oszczędzania energii oraz zwiększenia jej efektywności;
 • współpracę z mieszkańcami regionu – gospodarstwami domowymi w celu promowania efektywnych rozwiązań oszczędzania energii oraz korzystania z nowych proekologicznych źródeł energii.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska