Aktualizacja: 10-09-2013 10:01

Zarząd

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki w każdym zakresie jej przedsiębiorstwa, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.

Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej umowy do kompetencji Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy;
 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki;
 • ocena wniosków Zarządu co do przeznaczenia zysków lub sposobu pokrycia strat;
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 -3;
 • uchwalanie regulaminu wyboru biegłego rewidenta Spółki;
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;
 • określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo – finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich oraz ich opiniowanie;
 • uchwalanie regulaminu określającego tryb działania Rady Nadzorczej;
 • opiniowanie jednolitego tekstu umowy Spółki, przygotowanego przez Zarząd;
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu;
 • uchwalanie regulaminu wyboru członków Zarządu Spółki;
 • zatwierdzanie składu, zasad funkcjonowania i regulaminu pracy Komitetu Doradczego;
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki;
 • opiniowanie zamiaru nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego;
 • opiniowanie zamiaru zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu;
 • zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członków Zarządu;
 • udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą;
 • udzielanie członkom Zarządu zgody na zajmowanie stanowisk
 • w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia;
 • inne zadania zastrzeżone dla Rady Nadzorczej w niniejszej Umowie

 

Zgromadzenie Wspólników

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszej umowie. W szczególności uchwały wspólników wymaga:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy;
 • udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub o pokryciu straty;
 • nałożenie obowiązku dopłat oraz zwrot dopłat;
 • powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
 • ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
 • ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 • z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
 • zatwierdzenie zasad wyboru biegłego rewidenta Spółki;
 • zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej;
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
 • nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie;
 • nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej w art. 200 § 1 k.s.h.;
 • tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych;
 • użycie kapitału zapasowego;
 • postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
 • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki;
 • zawiązanie przez Spółkę innej spółki;
 • zmiana Umowy Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki;
 • przystąpienie do Spółki nowego Wspólnika;
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki;
 • utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.

 

Osoba odpowiedzialna za wytworzenie informacji: Justyna Turek-Plewa
Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Kinga Świtalska